suž.

Izvor: Wiktionary

yyyyyyyyyyyyuhuh6gthjhyuijjh7juPodebljan Ukošeni teksttekst