بید

Izvor: Wiktionary

Persijski (fa)

Etimologija

Istog porekla kao bug. вейка i ветва (mala grana), rus. ветвь (grana), slov. vetva (grana), sloven. veja (grana), lat. vitis (puzavice), nem. Weide (vrba).

Imenica
značenje:

بید (bid)

  1. vrba