සිංහල

Izvor: Wiktionary

Sinhaleški (si)

Imenica
značenje:

සිංහල (siṁhala), muški rod

  1. sinhaleški jezik, sinhala